082-419-4614
spacetive@outlook.com

นโยบายการคืนเงิน

การคืนเงิน

บริษัทจะทำการคืนเงินให้แก่ลูกค้า กรณีดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้ คืนให้เต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย

2.หากลูกค้าคืนสินค้าเนื่องจากได้รับสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลง หรือได้รับสินค้าชำรุด ร้านค้าจะคืนเงินให้กับลูกค้าเต็มจำนวนไม่หักค่าใช้จ่าย


ระยะเวลาการคืนเงินค่าสินค้า   

1. กรณีลูกค้าชำระเงินช่องทางตัดผ่านบัตรเครดิต ของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศไทย จะทำการคืนเงินกลับไปยังบัตรเครดิตที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 15-20 วันทำการ ขึ้นอยู่กับรอบการตัดบัตรเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตร ของลูกค้า

2. กรณีลูกค้าชำระเงินผ่านช่องทาง Internet Banking, เก็บเงินปลายทาง จะทำการคืนเงินกลับไปยังชื่อและเลขที่บัญชีที่ลูกค้าโอนจ่ายค่าสินค้ามาเท่านั้น ใช้ระยะเวลาประมาณ 2-3 วันทำการ 


นโยบายการยกเลิก

กรณีที่ลูกค้ามีการชำระเงินแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้