082-419-4614
spacetive@outlook.com

รายละเอียด

เงื่อนไข

  • ต้องเป็นเจ้าของพื้นที่ หรือเป็นผู้เช่าพื้นที่ ที่มีอำนาจบริหารจัดการพื้นที่

  • อุปกรณ์ที่ติดตั้งทางบริษัทอนุญาติให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือแล้วแต่ตกลง

  • เจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่

  • ค่าติดตั้งอุปกรณ์ทางเจ้าของพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ

สอบถามเพิ่มเติม ที่ Tel. 082-419-4614 หรือ LINE ID : spacetive